Fakta om Oslo

Oslo Kommune
Kommuneskjold
Bybilde
Areal
454 km2
Befolkning
551.832
Fylke
Oslo
Internettside
http://www.oslo.kommune.no

Oslo (tidligere Christiania) er en kommune og et fylke i Norge, samt landets hovedstad og største by. Byen kan dateres til første halvdel av 1000-tallet og ble hovedstad i 1314. Etter bybrannen i 1624 ble byen flyttet noen steinkast vestover og anlagt under navnet Christiania, mens det opprinnelige Oslo beholdt sitt navn som et område utenfor byen. Under byutvidelsen av 1859 ble forstaden Oslo innlemmet i Chrisitiania, og fra 1925 ble Oslo igjen navnet på Norges hovedstad.

Nabokommunene til lands er i vest Bærum, i nord Ringerike, Lunner og Nittedal, i øst Skedsmo og Lørenskog, i sør Enebakk, Ski og Oppegård, og i øst midtfjords i Bunnefjorden, Nesodden (halvøy).

Byen har et areal på 454 km², Oslo kommune har 551 832 innbyggere per 1. april 2007. Dvs. 1215 innbyggere pr km². Tettstedet Oslo har 901 597 innbyggere per 1. januar 2007 [1]. Høyeste punkt er Kjerkeberget, 629 m.o.h. Dette er for øvrig også Oslos nordligste punkt.

Det Kongelige Slott, Stortinget, Regjeringen, Høyesterett og de fleste andre nasjonale offentlige styringsorganer ligger i Oslo.

Historie

Oslo Domkirke

Oslo ble ifølge Snorres kongesaga grunnlagt cirka år 1048 av kong Harald Hardråde. Nyere arkeologiske utgravninger har påvist kristne graver fra før år 1000, og dette fikk byen til å feire sitt 1000-årsjubileum i 2000.

Oslo ble Norges hovedstad i 1314 da kong Håkon V Magnusson, som tidligere hadde vært hertug over blant annet Østlandet og hadde sete i Oslo, ble konge etter broren Eirik II. Han startet byggingen av Akershus festning som etter hvert ble kongeresidens. Håkon Magnusson satte i gang en rekke andre byggeaktiviteter som Mariakirken og sørget for at byen utviklet seg utover høymiddelalderen og doblet sitt innbyggertall til anslagsvis 3 500. Byen ble plyndret og brent av hertug Erik av Södermanland i 1308, men den ennå uferdige festningen stod i mot beleiringen.

Gjennom middelalderen ble byen rammet av gjentatte branner som raserte mesteparten av bebyggelsen, men den ble hver gang gjenreist på de gamle tomtene. Reformasjonen gjorde de fleste av byens mange kirker og klostre overflødige, og de ble derfor overlatt til forfall og plyndring etter bybrannene - eller bevisst revet for å bruke bygningssteinene til andre formål. Under svenskenes beleiring i 1567 ble byen også brent. Av byens monumentalbygg var bare katedralen, Sankt Hallvardskirken, og bispegården på ruinene av det tidligere Olavsklosteret i behold da byen ble flyttet i 1624.

I unionstiden med Danmark mistet byen sin status som hovedstad og stagnerte økonomisk. Reformasjonen reduserte også kirkens betydning som økonomisk maktfaktor, og tapet av arbeidsplasser bidro til byens tilbakegang. Etter en ødeleggende brann i 1624 ble byen flyttet til motsatt side av Bjørvika etter krav fra kong Christian IV. Den ble gjenreist som en befestet by med bastioner, med Akershus som citadell. Reguleringsplanen etter renessansens idealer med rette og brede gater rundt rettvinklede kvartaler skulle hindre fremtidige branner. Av samme grunn ble det påbudt å bygge i murverk eller utmurt bindingsverk. Samtidig fikk byen navnet Christiania etter kongen. Mellom 1877 og 1925 ble navnet vanligvis skrevet Kristiania. Navnet Oslo ble gjeninnført i 1925.

1700-årene ble en økonomisk oppgangstid med betydelig vekst i skipsfart og trelasteksport, og folketallet økte mot slutten av unionstiden.

Oslo Rådhus

Christiania ble igjen hovedstad i 1814 da unionen med Danmark ble oppløst. 1800-tallet ble en tid med sterk ekspansjon for byen og mange offentlige bygninger ble reist – Slottet, Universitetet, Stortinget, Nationaltheatret og mange flere. Nye bydeler vokste frem for å gi husrom til innflytterne som skulle bemanne de nye fabrikkene i siste halvdel av århundret. 1. januar 1859 ble Bymarken og en del av Aker kommune med 9 551 innbyggere innlemmet i Christiania. 1. januar 1878 ble ytterligere deler av Aker med 18 970 innbyggere overført til hovedstaden (som nå hette Kristiania). Bakgrunnen for disse byutvidelsene var at man ønsket å få regulert de sosiale og bygningsmessigevforholdene i forstedene og innføre murtvang for å redusere brannfaren. I 1880- og 1890-årene var det høykonjunktur med en etterhvert hektisk byggeaktivitet, hvor mye av dagens «murby» ble reist. Etter krakket i 1899 ble det en viss stillstand i byggeaktivitetene fram til 1910/1911 da kommunen begynte å engasjere seg i boligbyggingen.

Veksten fortsatte i noe langsommere tempo gjennom 1900-tallet. En storstilt reguleringsplan fra 1930-tallet for Etterstad var delvis påbegynt, men ble stoppet av krigen. Området ble overført fra Aker til Oslo i 1946 i forbindelse med utbygging etter ny plan. I 1948 økte arealet og folketallet betydelig da Aker i sin helhet ble innlemmet. De 130 976 innbyggerne fra Aker gjorde at folketallet i hovedstaden over natten økte med 46 prosent. Byens rådhus sto ferdig i 1950.

Geografi

Oslo mot Grefsen

Oslo ligger innerst i Oslofjorden, og har ut fra sin geografiske beliggenhet vært et naturlig knutepunkt mellom sjøen og de store landområdene nord for byen. Byen ligger i en forsenkning i terrenget Oslogryta, og er omkranset av åser og innsjøer. Både fjorden og åsene omkring er populære mål for friluftsliv og rekreasjon. I nord er Nordmarka et område av skog og vann, der særlig Bogstadvannet, Sognsvann og Maridalsvannet er kjent for utenomverdenen.

I Osloregionen bor det 1,1 mill. mennesker, men de fleste bor i forstedene utenfor og arbeider i Oslo.

Vinteren i Oslo er lang og temmelig kald. Temperaturer under frysepunktet kan inntreffe fra november til mars, hvor januar er den kaldeste måneden med en gjennomsnittstemperatur på -4.3°C, og man har både i januar og februar minimumstemperaturer omkring -7°C. Den laveste registrerte temperatur i Oslo er -27.9°C i februar 1871. Snøfall fordeler seg jevnt utover vintermånedene, og i gjennomsnitt er det mer enn 25 cm snø i 30 dager hvert år. Temperaturnivået har tendert til å være noe høyere de seneste år. Den gjennomsnittlige årlige nedbørsmengde er 763 mm, hvor vintrene er noe tørrere enn somrene.

Samfunn

Oslo har som eneste kommune i Norge både kommunale og fylkeskommunale funksjoner og oppgaver. Kommunen styres etter en parlamentarisk styringsmodell der regjeringen – som er byrådet – kun sitter så lenge den har tillit i den folkevalgte forsamlingen – som er bystyret. Bystyret består av 59 representanter. Byrådet utgjøres i perioden 2003-2007 av Høyre og Fremskrittspartiet med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti.

Byrådet er Oslos regjering – kommunens utøvende makt. Byrådet består av en byrådsleder, tilsvarende en regjeringssjef, og 6 byråder, som tilsvarer ministre. Byrådene trenger ikke være medlem av bystyret. Hver byråd er politisk leder av en byrådsavdeling, som kan sammenlignes med ministerier.

Byrådet leder kommunens administrasjon, legger frem forslag for bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av kommunale vedtak.

Kommunikasjon

Trikk i hovedstaden

I Oslo har Samferdselsetaten ansvaret for langsiktig samferdselsplanlegging, trafikk- og gatebruksplaner, trafikksikkerhet og planer for fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken.

Veinettet i Oslo er utbygget med tre ringveier for å avlaste sentrumsgatene for gjennomgangstrafikk: Ring 1, Ring 2 og Ring 3 (Store Ringvei). I tillegg går E18 i tunnel under bykjernen, mens E6 går igjennom flere av de østlige bydelene.

Kollektivtrafikken innenfor Oslos grenser administreres hovedsakelig av Oslo Sporveier. Kollektivtilbudet består av et nett med omtrent 80 linjer, trafikkert av t-bane, trikk, buss eller båt. I tillegg kjører Stor-Oslo Lokaltrafikk en rekke buss- og båtruter til og fra områdene rundt Oslo. De fleste av disse rutene tar imidlertid ikke med passasjerer for reiser innenfor bygrensen.

Kultur

Holmenkollen

Oslo har ikke noe byvåpen, men bruker byens segl fra middelalderen som offisielt merke.

Flere avtrykk av det opprinnelige seglet fra ca. 1300 er bevart. Det er sirkelrundt med en innskrift på latin som forteller at det er Osloborgernes merke. Billedfeltet viser byens skytshelgen St. Hallvard med sine attributter – de tre pilene han ble drept med, og kvernsteinen som drapsmennene bandt rundt halsen hans for å senke liket i Drammensfjorden. Ved hans føtter ligger en utydelig figur som i tidens løp er blitt feiltolket. Den forestiller en kriger i ringbrynje og våpenskjorte, og bildet symboliserer Hallvards triumf over den onde fiende han har beseiret. [3] St. Hallvard var byens seglmotiv gjennom hele middelalderen og overlevde byens flytting og nyanlegg under navnet Christiania. På 1600-tallet fikk byen et motto som ble brukt som randinnskrift på seglet: «Unanimiter et constanter» – enig og standhaftig. Men i senere versjoner ble seglets innhold misforstått og fremstilt som en tronende kvinne – lykkens gudinne Fortuna eller den personifiserte Christiania. På 1800-tallet gjenoppdaget man hvem hovedpersonen var, men nå var det figuren nederst som ble feiltolket som den kvinnen Hallvard forsøkte å redde.

13. januar 1892 vedtok formannskapet i Kristiania en ny autorisert utforming av seglet og kalte det «byvåpen». Her er kvinnen ved Hallvards føtter anstendig påkledd. Ved byjubileet i 1924 fikk seglet (stadig feilaktig kalt våpen) en ny offisiell utforming, tegnet ved byarkitektens kontor. Kvinnen var fortsatt med i bildet, og nå helt naken. Denne utformingen har Oslo kommune siden fastholdt, og den er senest stadfestet av bystyret ved utarbeidelsen av «Designhåndbok for Oslo» i 1990-årene.

Ved jubileet i 1924 innførte Oslo kommune også et byflagg. Det fikk fire vannrette striper – blått, hvitt, blått og hvitt. Fargene var formodentlig hentet fra byseglet, siden versjonen fra 1892 ofte ble fremstilt i blått og hvitt. Dette flagget ble merkelig nok aldri formelt vedtatt av bystyret, og det ble heller ikke søkt om godkjennelse, slik lov av 29. juni 1933 om flagging på kommunenes offentlige bygninger krever. I 1996 ble blåfargen offisielt normert.

Ved det seneste byjubileet i 2000 innførte kommunen et helt nytt flagg. Dette viser byseglet av 1924 i mangefarget utgave på blå duk, til forveksling lik flaggene til ca. 20 av delstatene i USA. Heller ikke dette flagget er forelagt Riksarkivet, som er statens rådgivende organ for flaggsaker. Kommunen flagger derfor ulovlig, idet loven bare tillater kommunene å flagge med nasjonalflagget, det samiske flagget eller «av Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg». Kommunen kan forøvrig ikke påregne å få sitt nye flagg godkjent, siden det strider mot de retningslinjene som staten har praktisert siden 1930-årene.

Kilde(r): no.wikipedia.org

Kommentarer

 1. #188 Innlegg fra digital marketing strategy

  It as not that I want to replicate your internet site, but I really like the style and design. Could you let me know which design are you using? Or was it custom made?

 2. #187 Innlegg fra farfetch coupons

  Some truly prime articles on this web site , saved to bookmarks.

 3. #186 Innlegg fra unicorn investing

  You made some decent points there. I did a search on the topic and found most guys will consent with your website.

 4. #185 Innlegg fra alternative investments

  Wow! Thank you! I continually wanted to write on my blog something like that. Can I take a part of your post to my website?

 5. #184 Innlegg fra Purtier Placenta

  I want gathering useful information, this post has got me even more info!

 6. #183 Innlegg fra Michael Palance

  Very good post.Really looking forward to read more. Great.

 7. #182 Innlegg fra to learn more

  Only wanna input that you have a very decent website , I like the design it actually stands out.

 8. #181 Innlegg fra you can check

  Rattling great info can be found on site.

 9. #180 Innlegg fra click here

  Is not it superb any time you get a fantastic submit? Value the admission you given.. Fantastic opinions you might have here.. Truly appreciate the blog you provided..

 10. #179 Innlegg fra read more

  want to suggest you some interesting things or advice.

 11. #178 Innlegg fra Warehousing Kiev

  This very blog is no doubt educating as well as diverting. I have found a bunch of handy advices out of it. I ad love to visit it again and again. Thanks a bunch!

 12. #177 Innlegg fra Nikon D5600 specification

  I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 13. #176 Innlegg fra Chong tham

  Very nice article. I certainly appreciate this website. Continue the good work. Thanks!

 14. #175 Innlegg fra tu bep

  That is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise info Thanks for sharing this one. A must read article!

 15. #174 Innlegg fra dominoqq

  This excellent website certainly has all the info I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 16. #173 Innlegg fra Maxicab

  Pretty! This has been an extremely wonderful post. Many thanks for supplying these details.

 17. #172 Innlegg fra visit website

  This website was how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thank you!

 18. #171 Innlegg fra https://www.yggtorrent.gg/

  You have brought up a very wonderful points , thanks for the post.

 19. #170 Innlegg fra sbobet mobile

  I truly appreciate this blog post.Much thanks again. Keep writing.

 20. #169 Innlegg fra for more info

  I regard something truly special in this internet site.

 21. #168 Innlegg fra P. Diddy

  I really liked your blog article.Thanks Again. Cool.

 22. #167 Innlegg fra کلینیک دند

  I think this is a real great post.Really thank you! Awesome.

 23. #166 Innlegg fra Landfill

  Utterly written articles, Really enjoyed looking at.

 24. #165 Innlegg fra Blocked Sinks

  Your style is unique in comparison to other people I ave read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I all just book mark this blog.

 25. #164 Innlegg fra atacadão da roupa

  I went over this web site and I believe you have a lot of excellent information, saved to my bookmarks (:.

 26. #163 Innlegg fra barcelona strip bars

  Keep up the superb piece of work, I read few posts on this website and I believe that your web site is really interesting and has got circles of superb information.

 27. #162 Innlegg fra barcelona strip club

  This is one awesome post.Really looking forward to read more. Want more.

 28. #161 Innlegg fra ebay voucher

  This definitely answered my problem, thank you! jordans cheap

 29. #160 Innlegg fra movie trailers

  Looking forward to reading more. Great blog.Much thanks again. Cool.

 30. #159 Innlegg fra spotify account generator

  You have made some decent points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 31. #158 Innlegg fra klm promo code

  Major thanks for the article post.Really thank you!

 32. #157 Innlegg fra https://tonusjournal.com/brain-health/top-5-best-brain-supplemen

  This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise info Appreciate your sharing this one. A must read post!

 33. #156 Innlegg fra trang tri noel

  I really liked your article post.Thanks Again. Cool.

 34. #155 Innlegg fra Nwokolo

  It as not that I want to duplicate your web-site, but I really like the pattern. Could you tell me which design are you using? Or was it custom made?

 35. #154 Innlegg fra site web

  Looking forward to reading more. Great blog article. Awesome.

 36. #153 Innlegg fra Toronto Party Bus

  Some truly superb information, Glad I observed this.

 37. #152 Innlegg fra Toronto Party Bus

  Wow, superb blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you make blogging look easy. The total glance of your website is great, let alone the content material!

 38. #151 Innlegg fra www.libertypartybus.com

  Yay google is Yay google is my queen aided me to find this great site!.

 39. #150 Innlegg fra Toronto Wedding Limo

  Thanks-a-mundo for the post.Really thank you!

 40. #149 Innlegg fra dat nen Rio Verde

  Just Browsing While I was surfing yesterday I noticed a great article concerning

 41. #148 Innlegg fra sex pills

  Regards for helping out, superb info.

 42. #147 Innlegg fra Shane

  Your style is so unique in comparison to other people I have read stuff from. Thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 43. #146 Innlegg fra Miesha

  I see something truly interesting about your web site so I saved to favorites.

 44. #145 Innlegg fra Cory

  Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just bookmark this site.

 45. #144 Innlegg fra Suellen

  Really superb information can be found on blog.

 46. #143 Innlegg fra share now

  Link exchange is nothing else but it is just placing the other person as blog link on your page at appropriate place and other person will also do similar for you.

 47. #142 Innlegg fra NIW

  I want to be able to write entries and add pics. I do not mean something like myspace or facebook or anything like that. I mean an actual blog..

 48. #141 Innlegg fra Power Efficiency Guide Reviews

  Wohh exactly what I was looking for, appreciate it for posting.

 49. #140 Innlegg fra The Lost Ways Review

  Really informative post.Thanks Again. Really Great.

 50. #139 Innlegg fra bodrum escort

  the terrific works guys I ave incorporated you guys to my own blogroll.

 51. #138 Innlegg fra this website

  The data mentioned in the article are a number of the best offered

 52. #137 Innlegg fra luggage sets

  Wonderful post! We will be linking to this particularly great content on our site. Keep up the great writing.

 53. #136 Innlegg fra 15 Minute Manifestation Review

  Thanks for sharing this fine piece. Very inspiring! (as always, btw)

 54. #135 Innlegg fra take a look at

  Keep up the good work, I read few content on this site and I think that your web blog is very interesting and has bands of great info.

 55. #134 Innlegg fra status online

  Magnificent web site. Lots of helpful information here. I am sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And certainly, thank you for your effort!

 56. #133 Innlegg fra Racer

  Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really looking forward to read more. Awesome.

 57. #132 Innlegg fra Manifestation Magic

  iаЂа›?Produkttest Berichte in vielen Kategorien jetzt lesen.

 58. #131 Innlegg fra Evropski

  Wow, fantastic blog layout! How long have you ever been running a blog for? you made running a blog look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content material!

 59. #130 Innlegg fra switch cisco 2960L

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, let alone the content!

 60. #129 Innlegg fra gia thep xay dung

  Photo Gallery helps you organize and edit your photos, then share them online.

 61. #128 Innlegg fra private Hire

  This is a topic that as close to my heart Take care! Where are your contact details though?

 62. #127 Innlegg fra visit website

  Tiffany Jewelry Secure Document Storage Advantages | West Coast Archives

 63. #126 Innlegg fra for more info

  Looking forward to reading more. Great blog article.Really thank you! Fantastic.

 64. #125 Innlegg fra https://dynasoleyewear.com/collections/wholesale-sunglasses-new-

  I reckon something truly special in this internet site.

 65. #124 Innlegg fra insatiable 123movies

  Thanks so much for the blog article.Thanks Again. Awesome.

 66. #123 Innlegg fra https://gramblast.com/automatic-instagram-likes

  Merely a smiling visitor here to share the love (:, btw great style and design. Justice is always violent to the party offending, for every man is innocent in his own eyes. by Daniel Defoe.

 67. #122 Innlegg fra https://gramblast.com/buy-followers-on-instagram

  Simply wanna state that this is very useful, Thanks for taking your time to write this.

 68. #121 Innlegg fra to learn more

  Woh I like your blog posts, saved to favorites !.

 69. #120 Innlegg fra cong ty thiet ke nha dep

  Regards for helping out, excellent info. If at first you don at succeed, find out if the loser gets anything. by Bill Lyon.

 70. #119 Innlegg fra trap an hoi ha noi

  Well I sincerely enjoyed reading it. This information procured by you is very constructive for accurate planning.

 71. #118 Innlegg fra มาส์กหน้า

  Really informative blog.Much thanks again. Great.

 72. #117 Innlegg fra mca

  Lovely website! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also.

 73. #116 Innlegg fra https://www.imedix.com/drugs/erectile-dysfunction/levitra-varden

  This very blog is without a doubt awesome and besides diverting. I have picked helluva helpful advices out of it. I ad love to return every once in a while. Cheers!

 74. #115 Innlegg fra to read more

  Well I truly liked studying it. This information offered by you is very constructive for good planning.

 75. #114 Innlegg fra to learn more

  Would you be interested by exchanging hyperlinks?

 76. #113 Innlegg fra pussy teen

  This blog is obviously interesting and diverting. I have picked a lot of useful things out of this source. I ad love to visit it again soon. Cheers!

 77. #112 Innlegg fra motor club of america bbb

  very nice submit, i definitely love this web site, carry on it

 78. #111 Innlegg fra Jordan 11 win like 82

  The longest way round is the shortest way home.

 79. #110 Innlegg fra https://bantuansarahidup.my

  Very informative article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 80. #109 Innlegg fra Manifestation Magic

  Usually I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post.

 81. #108 Innlegg fra Accounting ebooks

  Perfectly pent written content, Really enjoyed looking at.

 82. #107 Innlegg fra motor club of america review

  Im obliged for your blog. Much many thanks. Keep beginner as guide to.

 83. #106 Innlegg fra W88

  Terrific article. I am just expecting a lot more. You happen to be this kind of good creator.

 84. #105 Innlegg fra website

  Keep up the superb piece of work, I read few blog posts on this internet site and I believe that your blog is real interesting and contains lots of good information.

 85. #104 Innlegg fra carpet cleaning specials

  Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 86. #103 Innlegg fra their explanation

  Very good information. Lucky me I recently found your blog by chance (stumbleupon). I ave saved as a favorite for later!

 87. #102 Innlegg fra onlinecasino cheat

  Regards for this wonderful post, I am glad I discovered this web site on yahoo.

 88. #101 Innlegg fra hamptonsite

  Just wanted to say thanks for posting this!

 89. #100 Innlegg fra tunasbola.org

  Wonderful, what a blog it is! This blog provides helpful data to us, keep it up.|

 90. #99 Innlegg fra click here

  Utterly composed articles, Really enjoyed reading through.

 91. #98 Innlegg fra buy lol account

  website. Reading this information So i am glad to convey that I have a very excellent uncanny feeling

 92. #97 Innlegg fra for more information

  We should definitely care for our natural world, but also a little bit more of our children, especially obesity in children.

 93. #96 Innlegg fra bandar domino qiu qiu

  wow, awesome blog post.Much thanks again. Really Great.

 94. #95 Innlegg fra more info

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the site is also really good.

 95. #94 Innlegg fra https://www.toprydecarpetcleaning.com.au/mattress-cleaning-sydne

  Thanks-a-mundo for the article.Much thanks again. Fantastic.

 96. #93 Innlegg fra Oluwadamilare

  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 97. #92 Innlegg fra dau sa be tho

  Really good post! Also visit my blog about Clomid success stories

 98. #91 Innlegg fra giay da banh san co nhan tao

  iOS app developer blues | Craft Cocktail Rules

 99. #90 Innlegg fra this website

  The information and facts talked about within the write-up are several of the best obtainable

 100. #89 Innlegg fra ong luon day dien

  wow, awesome blog article.Thanks Again. Really Cool.

 101. #88 Innlegg fra best smm panel

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the website is very good.

 102. #87 Innlegg fra joycasino bonus

  I think, that you are not right. I am assured. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss.

 103. #86 Innlegg fra Houston

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 104. #85 Innlegg fra My Face Gifts

  I truly appreciate this post. I ave been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You ave made my day! Thx again!

 105. #84 Innlegg fra IELTS classes in Karachi

  Very good article. I will be going through some of these issues as well..

 106. #83 Innlegg fra Power Efficiency Guide Generator

  Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Awesome.

 107. #82 Innlegg fra to learn more

  wow, awesome blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 108. #81 Innlegg fra to read more

  Really Value this send, how can I make is hence that I get an alert transmit when you write a new article?

 109. #80 Innlegg fra visit website

  I think that what you published made a ton of sense. However,

 110. #79 Innlegg fra Orthomolecular Products

  You can certainly see your expertise in the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 111. #78 Innlegg fra señora se ofrece para cuidar ancianos

  You are not right. I am assured. I can prove it. Write to me in PM, we will talk.

 112. #77 Innlegg fra motor club of america scam

  Thanks for the article.Thanks Again. Great.

 113. #76 Innlegg fra coloring

  Thanks-a-mundo for the article. Fantastic.

 114. #75 Innlegg fra pemenang promo kingpoker99

  Very nice post and right to the point. I don at know if this is really the best place to ask but do you people have any ideea where to hire some professional writers? Thanks

 115. #74 Innlegg fra visit website

  Looking around While I was surfing yesterday I saw a excellent article about

 116. #73 Innlegg fra this website

  Thanks a lot for the blog.Really thank you! Much obliged.

 117. #72 Innlegg fra www.artros.org

  Keep up the superb piece of work, I read few articles on this internet site and I think that your site is real interesting and holds circles of excellent information.

 118. #71 Innlegg fra giay cao got nu

  Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Keep writing.

 119. #70 Innlegg fra tractors

  I truly appreciate this blog post. Fantastic.

 120. #69 Innlegg fra Tel Aviv Escorts

  Me and my Me and my good friend were arguing about an issue similar to that! Nowadays I know that I was perfect. lol! Thanks for the information you post.

 121. #68 Innlegg fra ราคารถเช่&

  Very neat blog article.Much thanks again. Really Great.

 122. #67 Innlegg fra visit website

  There is certainly a great deal to find out about this subject. I love all of the points you have made.

 123. #66 Innlegg fra see pron

  tLbYfZ You should proceed your writing. I am sure, you have a great readers a base already!

 124. #65 Innlegg fra see pron

  BD4tMe Its hard to find good help I am constantnly saying that its hard to procure good help, but here is

 125. #64 Innlegg fra i love pron

  O7ekVa Thanks for this wonderful post! It has been extremely useful. I wish that you will carry on sharing your knowledge with me.

 126. #63 Innlegg fra Iselin

  Oslo er bærs

 127. #62 Innlegg fra best pron

  VjEpcO This is one awesome article.Thanks Again. Much obliged.

 128. #61 Innlegg fra Anonym

  Hei

 129. #60 Innlegg fra Kari

  Hei

 130. #59 Innlegg fra Anonym

  Hei

 131. #58 Innlegg fra Jemmymah

  Beste by og fylke

 132. #57 Innlegg fra Jemmymah

  Beste by og fylke

 133. #56 Innlegg fra pron best

  SJsF4b Very nice blog post. I certainly appreciate this site. Continue the good work!

 134. #55 Innlegg fra pron best

  eZeXtk Just Browsing While I was surfing yesterday I saw a great post concerning

 135. #54 Innlegg fra best pron

  9a1ZhP There is visibly a bunch to know about this. I think you made some good points in features also.

 136. #53 Innlegg fra pron best

  pOyyMA Pretty! This was a really wonderful post. Many thanks for providing this info.

 137. #52 Innlegg fra Ingrid

  Kult at dere forteller dette

 138. #51 Innlegg fra Anonym

 139. #50 Innlegg fra lucy ann

  BzgckJ Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well as the content!

 140. #49 Innlegg fra suba me

  jZEbed Very good article.Really thank you! Will read on

 141. #48 Innlegg fra Fxktcjtf

  Fikk ikke noe ut av dette

 142. #47 Innlegg fra sinna bruker

  dette får jeg ikke noe info av
  :(

 143. #46 Innlegg fra Anonym

 144. #45 Innlegg fra bdsm lovers

  hXsoZO Wow, wonderful weblog format! How long have you ever been running a blog for? you made running a blog look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!

 145. #44 Innlegg fra love anal

  GuyNRg It as hard to find well-informed people about this topic, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

 146. #43 Innlegg fra Extra resources

  KUaKKL You have noted very interesting points ! ps nice web site. I understand a fury in your words, But not the words. by William Shakespeare.

 147. #42 Innlegg fra More Help

  scXadd Thanks-a-mundo for the post.Really thank you! Great.

 148. #41 Innlegg fra suba jobblow

  bf7bwQ Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting information.

 149. #40 Innlegg fra Alice

  Älskar Norge

 150. #39 Innlegg fra fake tits

  7QaBIM Say, you got a nice article.Thanks Again. Fantastic.

 151. #38 Innlegg fra huba buba

  137ZuT What as up, I log on to your blogs on a regular basis. Your humoristic style is awesome, keep it up!

 152. #37 Innlegg fra funny videos

  HjbdAi I truly enjoy looking at on this website , it contains fantastic articles.

 153. #36 Innlegg fra Wtf

  Wtf

 154. #35 Innlegg fra Anonym

  Bra fakta

 155. #34 Innlegg fra big dildos

  aKwQxy Very good info. Lucky me I found your blog by accident (stumbleupon). I ave bookmarked it for later!

 156. #33 Innlegg fra porn movies

  sick and tired of WordPress because I ave had issues

 157. #32 Innlegg fra fiverr editor

  RAnFH5 Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really thank you! Much obliged.

 158. #31 Innlegg fra coco service fiverr

  wkyU8m Im grateful for the article post.Really thank you! Great.

 159. #30 Innlegg fra cocoservice on fiverr

  RoWeJg Really appreciate you sharing this post.

 160. #29 Innlegg fra OeZElKhUPppX

  R7VcOQ

 161. #28 Innlegg fra crork fiverr

  cNiVvd Wow, great blog article.Much thanks again. Cool.

 162. #27 Innlegg fra crork service seo

  bNO7u2 Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 163. #26 Innlegg fra crork fiverr

  1lcvTO Wow, great blog article.Really thank you! Keep writing.

 164. #25 Innlegg fra crorkservice fiverr

  7wGTw6 Its hard to find good help I am constantnly saying that its hard to procure quality help, but here is

 165. #24 Innlegg fra michael crork

  X5lXIJ Your style is really unique compared to other folks I ave read stuff from. Many thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just bookmark this site.

 166. #23 Innlegg fra crorkzz

  LDCzch Im thankful for the post.Thanks Again. Want more.

 167. #22 Innlegg fra lol

  er du på !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 168. #21 Innlegg fra lol

  hei????

 169. #20 Innlegg fra hahaha

  ha ha ha ha ha

 170. #19 Innlegg fra hahaha

  ha ha ha ha ha

 171. #18 Innlegg fra hahaha

  ha ha ha ha ha

 172. #17 Innlegg fra lol

  lol!

 173. #16 Innlegg fra lol

  lol!

 174. #15 Innlegg fra ????

  LOL

 175. #14 Innlegg fra Anonym

  lollollol

 176. #13 Innlegg fra lol

  swag

 177. #12 Innlegg fra lol

  lol

 178. #11 Innlegg fra Anonym

  ikke så bra nettside

 179. #10 Innlegg fra fiverr crork

  YzunSz I think other site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 180. #9 Innlegg fra crork mattew

  ucp1WJ Great write-up, I'm normal visitor of one's web site, maintain up the excellent operate, and It's going to be a regular visitor for a long time.

 181. #8 Innlegg fra sara

  veldig bra nettside

 182. #7 Innlegg fra crorkz mattz

  nhiDav Hello.This article was really interesting, especially since I was searching for thoughts on this topic last Wednesday.

 183. #6 Innlegg fra cheap backlinks

  OnvS7E I really liked your post.Really thank you! Want more.

 184. #5 Innlegg fra j...... f.......

  jeg skjøener ikke faktaen jeg trenger bra fakta jeg skal skrive en stor særoppgave

 185. #4 Innlegg fra lisa

  0slo

 186. #3 Innlegg fra lisa

  0slo

 187. #2 Innlegg fra lisa

  0slo

 188. #1 Innlegg fra Anita0607

  Kan dere ikke bare skrive litt son at jeg slepper og lese alt